Grafika

Kompletna stacja solarna

 

3 elementy systemu: